ØKONOMISK EFFEKTIVE TILTAK
God logistikk skal bedre bedriftens økonomi på kort og lang sikt, på lik linje med en rekke tiltak innen salg/markedsføring, produksjon, økonomi.

DuPont modell med økonomiske sammenhenger over flere år. Klikk her for større bilde!
Fig. DuPont modell


Sammenhengen mellom tiltak / forbedringer og nytteverdi er ikke alltid like lett å se i en bedrift.
Man må unngå suboptimalisering av de områder hvor man fra før av allerede er sterk; eks. en vellykket salgsdirektør får lettere gehør for sine idéer enn en mislykket produksjonsdirektør. Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd, for bedriften gjelder det å forbedre dette!

En måte å ta tak i dette på, er å gjennomføre en forenklet virksomhets-kartlegging, f.eks. konseptet “Økonomisk Effektive Tiltak” utviklet av Tekno Inform.

Metoden vil på kort tid avdekke de største områdene for utvikling, de med best økonomisk effekt. Spesielt ses på samspillet mellom ulike funksjoner i bedriften, store kostnadsdrivere og urealiserte potensialer.
Eksempler gevinster og tiltak.


Bred deltakelse
For å få dette til svært effektivt, deltar toppledelse, mellomledelse og utvalgt nøkkelpersonell. Gjennom spesielle intervjuteknikker og metoder for å få frem konstruktive forslag, danner det seg et bilde av områder hvor man bør gå i dybden. På disse områder trekkes inn inn fagpersonell og nøkkelpersonell. Dette sikrer at gode forslag som allerede eksisterer i bedriften, hensyntas og vurderes opp mot de nye forslagene og tiltakene. En bedrift med “mange jern i ilden” får således hjelp til å prioritere hvilke som bør gjennomføres først og hvilke som bør vente. Det hender sogar at løsningen på et kjent problem ligger et helt annet sted en bedriften hadde antatt.
Informasjonsflyt er kritisk
Erfaringene så langt er at det er særlig informasjonsflyten som er kritisk. Tid er én faktor, dvs. at det ofte går uforholdsmessig tid fra informasjon oppstår til den når frem til de som skal anvende den. Også kvaliteten på informasjonen har vist seg å være mangelfull flere steder, eksempelvis salgsordre som i upresis form prosesseres innover i bedriften og som skaper overraskelser etterhvert som leveringstidspunktet nærmer seg og feiltolkningene avdekkes.
Gode nøkkeltall ofte mangelvare
I de fleste undersøkte bedrifter var det stor mangel på gode nøkkeltall som kunne vise utvikling og målsetning innenfor kritiske områder. Etablering og synliggjøring av gode nøkkeltall vil forsterke teamfølelsen og virke motiverende på den enkelte, samt at de gir signal på om noe er galt. Uten stoppeklokke, ville de beste løpt 100 m. under 10 blank?
Vurdere alle forslag objektivt
En virksomhetskartlegging som dette, er helt avhengig av åpenhet og tillit mellom deltakere og rådgiver. Erfaringene hittil har vært gode, mange ansatte i lavere stillinger har savnet et “fora” for å diskutere forslag til forbedringer, og har anvendt denne muligheten til å legge frem sine idéer og tanker i visshet på at forslagene blir lest av ledelsen og objektivt vurdert opp mot andre. Dette har igjen gjort at “Økonomisk Effektive Tiltak” har gitt en motiverende effekt i organisasjonen.
Langsiktighet
Det viktigste punktet er nok at bedriften tenker langsiktig i sine planer for kontinuerlig utvikling. Fokus må rettes bort fra operative “dag til dag”- gjøremål og over til taktiske og strategiske beslutninger. Hva som lønner seg på lang sikt er tross alt bedre enn hva som lønner seg på kort sikt – er ikke det innlysende om man vil eksistere mer enn 1 år?
Ekstern hjelp
En person utenfra ser kanskje helt anderledes på et problem og kan finne en helt ny løsning. En eller flere dyktige rådgivere med bakgrunn fra flere miljøer, vil raskt kunne inkludere det beste fra andre slik at man derved kan kopiere gode løsninger. Det er viktig at rådgiveren kan delta i gjennomføringen og korrigere kursen underveis, og det er således viktig at han/henne kan dokumentere resultater som ER gjennomført!
Rask reaksjon er gevinst i seg selv
Omgivelsene endrer seg raskere og raskere og rask reaksjon er nødvendig. For å sitere fotballspråket - det er viktigere med noen få målgivende pasninger enn mange småpasninger bak i egen sone. Dernest må all fokus ligge på at ballen skal helt i mål, lett omskrevet til “det er bedre med en ball i nettet enn ti på taket".

Tiden for å avdekke muligheter og gjennomføre endringer som skal gi gevinster, er kritisk. Et tiltak med gevinst på 2 mill.kr. årlig høres kanskje ikke så mye ut, men om man bryter det ned til 8.000 kr. pr. arbeidsdag skjønner man at det haster med gjennomføringen. Det kan derfor være svært lønnsomt å engasjere en ekstern og erfaren person som ekstra ressurs i en periode. Kanskje er det denne ressursen som skal til for at man skal lykkes med selve gjennomføringen?
En god leder reagerer med en gang
Det hevdes at finske og danske ledere tar affære straks, mens svenske og spesielt norske ledere gjerne utsetter beslutningene - til f.eks. en kostnad 8000 kr pr. dag!

Send en mail hit for uforpliktet hjelp til å strukturere idéer, tanker og hensiktsmessig fremgangsmåte for din bedrift.
©Tekno Inform AS 2000/2001
www.teknoinform.no

Synes du andre bør lese dette? Send artikkelen videre her